Informace ke zpracování Osobních údajů

Společnost SMART BONDS a.s. zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) a dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je společnost SMART BONDS a.s., IČO: 06794220, se sídlem: Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 11008 (dále jen „Správce“). Na Správce se můžete obrátit prostřednictví emailu: info@smartbonds.cz nebo tel. 585 237 394.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování
 2. kategorie dotčených osobních údajů
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vystavené na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu.

Máte dále právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“).

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje

Vaše právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.

Jestliže Správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené ose neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci výše znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování.

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce výše, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste dosáhli omezení zpracování podle odstavce výše, budete Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly z Vaší strany poskytnuty Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce výše máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen. Právem uvedeným v odstavci výše nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku.

Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely máte, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Výše uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem
 2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede Správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Dozorovým úřadem v České republice je úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo kdykoli souhlas odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může subjekt údajů uplatnit následujícími způsoby:

 1. e-mailem na adresu: info@smartbonds.cz
 2. telefonicky na čísle +420 585 237 394
 3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce s uvedením textu „GDPR – odvolání souhlasu“ na obálce.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. Objednávka úpisu dluhopisů, Smlouva o úpisu dluhopisů. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o úpisu dluhopisů a plnění povinností Správce, vyplývajících ze zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech a souvisejících předpisů. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být Česká národní banka, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem.
 2. Plnění povinností povinné osoby podle AML zákona. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí výše uvedeným zákonem a činí 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem. Subjekt údajů je povinen poskytnout správci osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění povinnosti Správce ze zákona.
 3. Smlouva s individuálními investory. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy s fyzickými osobami. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je splnění smlouvy s fyzickými osobami a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. b) GDPR. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s fyzickou osobou (investorem).
 4. Monitorování prostor správce. Účelem zpracování je ochrana majetku správce v jeho prostorách a bezpečnost a ochrana zdraví osob nacházejících se v těchto prostorách. Monitorování slouží k prevenci a dokladování průběhu možných bezpečnostních incidentů a zmírnění jejich následků. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce nebo třetích stran ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce nebo třetí strany je právo na ochranu majetku a zdraví fyzických osob a právo vyžadovat dodržování pořádku a bezpečnosti v prostorách správce. Příjemci osobních údajů mohou být v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy v podobě videozáznamu, je 15 dnů.
 5. Vedení účetnictví a plnění právních povinností vyplývajících z podnikání. Účelem zpracování osobních údajů při obchodní komunikaci je provoz společnosti a plnění podnikatelských aktivit správce. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je právo podnikat v rozsahu předmětu jeho činnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé datových úložišť, auditoři, advokáti. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá délce trvání smluvního vztahu a ještě 2 let od jeho ukončení.
 6. Obchodní komunikace při podnikání. Účelem zpracování osobních údajů při obchodní komunikaci je provoz společnosti a plnění podnikatelských aktivit správce. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je oprávněný zájem správce ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je právo podnikat v rozsahu předmětu jeho činnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé datových úložišť, auditoři, advokáti. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá délce trvání smluvního vztahu a ještě 2 let od jeho ukončení.
 7. Archivnictví a spisová služba. Účelem zpracování osobních údajů je evidence došlé pošty a archivace dokumentů a dále plnění povinností Správce, vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a Správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť, účetní, poradci, obchodní zástupci a zprostředkovatelé. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí výše uvedeným zákonem a právními předpisy individuálně dle jednotlivých typů dokumentů a kategorií osobních údajů.
Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.